گریدMFI
(200 ˚C, 5kg)
کاربرد
GPPS10701.7 ورق های عایق- اکستروژن ویژه
GPPS11602.5کابینت دوشی، فیلم‌های نازک روشنایی، صفحه‌های عایق، ورق فوم سینی میوه، سینی گوشت و جعبه های تخم مرغ
GPPS12402.5 اکستروژن ویژه- قالب‌گیری تزریقی ویژه
GPPS13404اکستروژن ورق و پروفیل، بسته بندی، رقیق سازی گرید ضربه برای اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی
GPPS14606.5سینی های میوه- ورق فوم مواد غذایی- - صفحات عایق
GPPS154011ظروف پتری، تجهیزات اداری، لوله خودکار، جعبه نگهداری مواد غذایی برای یخچال و فریزر، فنجان، ظروف کواکستروژن لایه شیشه ای کوپلیمر آنیونی استایرن بوتادین کوپلیمر
GPPS1540B11ظروف پتری، تجهیزات اداری، لوله خودکار، جعبه نگهداری مواد غذایی برای یخچال و فریزر، فنجان، ظروف
کواکستروژن لایه شیشه ای کوپلیمر آنیونی استایرن بوتادین کوپلیمر
GPPS181020ظروف پتری-تیوب های نمونه گیری خون-قالب‌های دیواری کوچک-